KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

 İşbu sözleşme “199 Goodwin Drive, Guelph Ontario Canada N1L 0C7” adresinde mukim “Serap Seker Photography ” ile ‘’Hitthemoment.com’’ URL adresinde bulunan internet sitesinden yararlanan Kullanıcı tarafından karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme ‘’Hitthemoment.com’’ üzerinde sunulan her türlü ücretli/ücretsiz, sesli/görüntülü içeriğe ulaşmak, içerik oluşturmak, yarışmalara katılmak için sisteme kayıt olan Kullanıcı (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı’nın internet sitesine üye olması ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır. 

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. Site: ”Hitthemoment.com” URL adresinde bulunan internet sitesini ifade eder.

2.2. Kullanıcı: Site üzerinden sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. 

2.3. Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni belirtir.

2.4. Şirket;  “199 Goodwin Drive, Guelph Ontario Canada N1L 0C7” adresinde mukim ve sitenin yasal sahibi, ”Serap Seker Photography”i  belirtir.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak Site’de mevcut olan ve ileride Şirket tarafından sunulacak tüm mal, hizmet ve içerikten yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içerisinde yer alan mal ve hizmetlerin belirtilen şartlar dâhilinde kullanımını, üyeliği ve Site’de ileride yapılacak her türlü değişikliği, Şirket tarafından sonrada açıklanan her türlü beyanı ve tüm sözleşme hükümlerini de kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– SİTE KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Site’ye erişmek ve kullanmak için kullanıcıların en az 18 yaşında olması, Kanunen bir sözleşme imza etme yetkisine sahip olması ve sözleşme konusu uygulamaya kaydolması sırasında işbu Kullanım Sözleşmesini (Gizlilik İlkesi dâhil) koşulsuz olarak kabul etmesi gerekir.

4.2. Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu içeriklerin niteliği ve ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

4.3. Kullanıcı, diğer kullanıcılar ile Site üzerinden gerçekleşen karşılıklı iletişimlerinden doğan herhangi bir işlem ya da fiilden dolayı Şirket’in sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. 

4.4. Şirket, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Site’den yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Site’yi kullanırken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, Şirket’in yasal mevzuat gereği yurt içi ve yurt dışı resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Site dâhilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne tanımla olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, Şirket’in iş bu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmek adına ve bu amaçla anlaşma akdettiği yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Şirket’ten her ne tanımlama ile olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Site’ye erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı ve şifre gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur.

e) Kullanıcı işbu uygulamanın Şirket’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Site’nin içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, Şirket veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dâhilinde bulunan fotoğrafları, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, eğitim içeriklerini ve katalogları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

f) Kullanıcı, Site’de yer alan ücretli içerikle ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Site’de sunulan içeriklerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder. Şirket her zaman ücretli üyelik bedelinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

g) Kullanıcı, Site’de yer alan içerikleri bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz, üçüncü kişi ve kurumlara iletemez veya devredemez. Şirket tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Şirket’in zararlarının tazminini ve diğer yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar Kullanıcı tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

h) Kullanıcı, Sözleşmeler kapsamında verilen haklara karşılık olarak, bize Site’nin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla cihazın işlemcisini, bant genişliğini ve depolama donanımını kullanmasına, reklam ve diğer bilgilerin sunulmasına izin verir. 

i) Kullanıcı, Site dâhilinde yayınladığı tüm mesajların ve tanıtım amacıyla profilinde yazılı beyanların aşağıda belirtilmiş gereksinimlere uygun olmasını sağlayacağını açıkça belirtir: Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeme, Site işlevlerini duraklatabilecek, tahrip edecek veya etkileyecek herhangi bir bilgisayar virüsünü içermeme, suçu ya da suçlu davranışlarını övmeme veya yasal olmayan mesajlar ya da tehdit mesajları veya kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, ırkçı, nefret içerikli, müstehcen içerikli mesajlar içermeme, gizlilik hakkına müdahale etmeme veya insanların itibarına saygısızlığı teşvik etmeme; şiddeti, suçu, intiharı veya dine, ırka, cinsiyete, cinsel yönelimlere ve etnik kökene ilişkin nefret duygusunu teşvik etmeme; diğer Kullanıcıları taciz etmeme; herhangi bir suç eylemini veya girişimini desteklememe ya da teşvik etmeme; ticari veya yasa dışı amaçlar uğruna şifre veya kişisel bilgileri istememe veya bu bilgileri vermeme; E-posta zincirleri, istenmeyen toplu e-postalar, anlık iletiler, reklam mesajları ve spam mesajları iletmeme; site üzerinden ürün veya hizmet teklifinde bulunmak için reklam veya propaganda içermeme ve yazılı sebeplere benzer bir hak ihlalinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

j) Hizmet alan Kullanıcılar, Site üzerinden satın alınan hizmetlerin ifa edilebilmesi için zaruri olarak toplanan üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilere ilişkin, Site’nin veya hizmet veren kullanıcının sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alınan hizmetlerin ifa edilebilmesi için zaruri olarak toplanan kişisel verilere ilişkin tüm sorumluluk hizmet alan kullanıcıya aittir.

5.2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

a) Şirket, Site’de sunulan her türlü içeriği her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 

b) Şirket, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini sunduğu hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

c) Şirket, işbu Site ve her türlü uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Site kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Site’yi durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

d) Şirket, Site kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Şirket, özellikle yurt içi ve yurt dışı yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Şirket’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e) Şirket, İçerik sunduğu Site’yi, alan adını, Site’nin görünümünü, içeriğini ve içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 6- GİZLİLİK

 Şirket, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir. Şirket, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) Şirket, Kullanıcı’ya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla uygulama üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir. Şirket ayrıca Kullanıcıların kendilerini tanıtmak için kullanıcı profillerine yazdıkları, sosyal medya adresi, portföy bilgileri gibi verileri kaydetmektedir. 

b) Kullanıcı, işbu sözleşmeyi ve Gizlilik Sözleşmesini okuduğunu ve Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c) Şirket; Kullanıcı’nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Şirket, Kullanıcı’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dâhilinde haberleşme amacı ile e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. 

d) Şirket, Kullanıcı bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. Kullanıcı verilerinin aktarımı hususunda Şirket, ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

e) Kullanıcı’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Şirket ile irtibata geçerek; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarını talep edebilir. Şirket, Kullanıcı’ya makul süre içerisinde cevap verecektir. 

f) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası dâhilinde kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ile Kullanıcı’nın kişisel verilere ilişkin taleplerine ilişkin izleyecekleri yol detayla izah edilir.

g) Hizmet alan Kullanıcılar, Site üzerinden satın alınan hizmetlerin ifa edilebilmesi için zaruri olarak toplanan üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilere ilişkin, Site’nin veya hizmet veren kullanıcının sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alınan hizmetlerin ifa edilebilmesi için zaruri olarak toplanan kişisel verilere ilişkin tüm sorumluluk hizmet alan kullanıcıya aittir.

MADDE 8– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’nin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, her türlü görsel işitsel içerik, HIT THE MOMENT markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Şirket’e ait veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Şirket’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Şirket, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu sitede yer alan içerikleri üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı hiçbir nam altında Şirket’ten herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir. 

9.2. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde, Site üzerinden üyeliğini silebilir veya Site’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Kullanıcı, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. 

9.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.4. Kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen hükümlere uygun bir biçimde üyeliğini iptal etmediği sürece, tek seferlik bir ödeme yöntemi kullanmıyorsa ücretli üyeliği, tam olarak ilk dönemle aynı süre için otomatik olarak yenilenir. Bu sebeple, üye bir aylık abonelik seçerse bu tür bir abonelik her ay otomatik olarak yenilenecektir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

EK: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ